FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 
Pytania egzaminacyjne zestaw II

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Mieszkaniowy
Site Admin
Site Admin


Dołączył: 02 Lut 2007
Posty: 246

PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 5:52 pm    Temat postu: Pytania egzaminacyjne zestaw II Odpowiedz z cytatem

50. Opłata skarbowa od sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu stanowi
- 2% ceny nieruchomości
- 5% ceny nieruchomości
- 2,5% ceny nieruchomości

51. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje:
- wojewoda
- starosta
- zarząd powiatu

52. Postępowanie kwalifikacyjne w celu nadania licencji pośrednika przeprowadza zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:
- Państwowa Komisja Kwalifikacyjna
- Organizacja zawodowa
- Wojewoda

53. W razie niewykonania umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego zadatek podlega zwrotowi:
- w pojedynczej wysokości
- w podwójnej wysokości
- w zależności od wysokości kwoty

54. Jakie znaczenie ma istnienie księgi wieczystej dla nabywcy.
(pytanie opisowe!)

55. Nieruchomości powiatu mogą być przedmiotem:
- zrzeczenia się
- użyczenia
- wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek
- przekazywania jako wyposażenia tworzonych przedsiębiorstw

56. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich oddanie w użytkowanie wieczyste wymaga:
- decyzji administracyjnej wojewody
- sporządzenia aktu nadania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
- sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego

57. Podstawą zawarcia umowy o nabycie nieruchomości powiatu stanowią:
- protokół z przeprowadzonego przetargu
- protokół z rokowań
- wniosek nabywcy nieruchomości
- podanie osoby fizycznej

58. Prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przez osobę fizyczną przysługuje:
- najemcy lokalu mieszkalnego
- poprzedniemu właścicielowi (jeśli umowa sprzedaży, lub ustawa tak stanowi)
- spółdzielni mieszkaniowej

59. Przetarg według ustawy o gospodarce nieruchomościami przeprowadza się w formie:
- licytacji komorniczej
- przetargu ustnego ograniczonego
- przetargu pisemnego nieograniczonego

60. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bez przetargowej cenę nieruchomości ustala się:
- w wysokości nie niższej niż jej wartość
- w wysokości ceny ustalonej przez właściciela nieruchomości
- w wysokości uzyskanej w przetargu

61. Prawo pierwokupu wykonuje:
- wojewoda
- zarząd gminy
- każda osoba fizyczna, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
- Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

62. Dyskontowanie służy do:
- obliczania przyszłej wartości dzisiejszej kwoty
- obliczania przyszłej wartości prognozowanej kwoty
- obliczania dzisiejszej wartości przyszłej kwoty

63. Stawka WIBOR to:
- przeciętna rentowność bonów skarbowych
- inne oznaczenie stopy kredytu lombardowego
- roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków
- oprocentowanie po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom

64. Istotne elementy umowy kredytu to:
- umowa oparta na Prawie Bankowym
- umowa oparta na Prawie Cywilnym
- dotyczy pieniędzy
- dotyczy rzeczy oznaczonych co do gatunku
- nie zawsze należą się odsetki
- ma charakter celowy

65. Struktura koszyka walutowego określająca parytet walut do polskiego złotego od 01.01.1999 roku to:
- 55% EURO i 45% USD
- 45% EURO i 55% USD
- 35% DEM, 45% USD, 10 % FUNT, 5% FRANK Francuski, 5% FRANK Szwajcarski

66. Hipoteczny list zastawny to:
- papier wartościowy imienny
- papier wartościowy na okaziciela
- akcje banku hipotecznego

67. Kredytobiorca w umowie kredytowej zobowiązuje się do:
- wykorzystania go na dowolny cel
- wykorzystania zgodnie z umową kredytową
- zwrotu kwoty kredytu
- zwrotu odsetek
- zwrotu kredytu bez zwrotu odsetek
- zapłaty prowizji od udzielonego kredytu

68. W umowie zastawu rejestrowego zastawca to:
- wierzyciel
- osoba uprawniona do rozporządzenia przedmiotem zastawu
- każda osoba zainteresowana uzyskaniem wpisu do rejestru zastawów

69. Nieruchomość gruntowa to:
- wyodrębniona część powierzchni Ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności
- ciągła część powierzchni Ziemi ograniczona granicami władania lub granicami użytkowania
- obszar gruntu obejmujący teren o jednakowych walorach produkcyjnych

70. Mapa ewidencji gruntów to:
- kartometryczna pochodna mapy zasadniczej z ewidencyjną treścią tematyczną
- kartometryczne opracowanie wielkoskalowe zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków a także sieci uzbrojenia terenu
- mapa gospodarcza z zaznaczonym podziałem powierzchniowym oraz granicami wyłączeń pododdziałów

71. Budynek to:
- obiekt trwale związany z gruntem i wyznaczony w przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i dachu
- obiekt posiadający przegrody budowlane i dach
- obiekt budowlany o powierzchni zabudowy powyżej 20 m2

72. Wartość odtworzeniową określa się:
- dla nieruchomości, które nie są przedmiotem obrotu rynkowego
- dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne
- dla nieruchomości zrealizowanych w nietypowych technologiach, a także, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne

73. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego:
- określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych
- określa się łącznie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych
- określa się wartość rynkową gruntów i koszt odtworzenia jego części składowych

73. Jaki organ administracji gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- Wojewoda
- Minister Skarbu Państwa
- Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
- Zarząd powiatu

74. Który z wymienionych organów jest właściwy do rozpatrzenie odwołania od decyzji organów gminy wydanych w I instancji w sprawach dotyczących zadań własnych gminy:
- Wojewoda
- Starosta powiatowy
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze

75. Kto i na czyj wniosek powołuje Wojewodę?
- Sejm na wniosek Prezydenta
- Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i A dministracji
- Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów
- Sejmik Wojewódzki na wniosek Marszałka Sejmiku

76. Wykonania której czynności powinien odmówić notariusz z powodu jej niezgodności z prawem:
- poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu świadectwa dojrzałości
- poświadczenia własnoręczności podpisów sprzedających i kupujących pod zawartą w formie pisemnej umową sprzedaży działki rekreacyjnej
- przyjęcia do depozytu ceny sprzedaży nieruchomości

77. Które z wymienionych poniżej danych osobowych stron umowy sprzedaży nieruchomości nie są wymagane do sporządzenia aktu notarialnego
- imiona rodziców
- siedziba spółki
- zawód

78. Pośrednik nie jest odpowiedzialny za:
- namawianie klienta do ukrycia wady nieruchomości
- za wady ukryte nieruchomości
- zatajenie znanych mu faktów o oferowanej nieruchomości

79. Zgodnie z ustawą o własności lokali organem właściwym do stwierdzenia, że lokal mieszkalny jest samodzielny jest:
- organ właściwy w sprawach nadzoru architektoniczno-budowlanego
- starosta w formie zaświadczenia
- wydział ds. nieruchomości urzędu wojewódzkiego

80. Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku zbycia:
- gruntów rolnych
- gospodarstwa rolnego
- prywatnego pensjonatu

81. Czy sprzedaż nieruchomości będącej własnością małoletniego przez jego rodziców jest:
- czynnością zwykłego zarządu i może być dokonana przez każde z rodziców z osobna
- czynnością zwykłego zarządu i musi być dokonana przez rodziców wspólnie
- czynnością przekraczającą zwykły zarząd i może być sprzedana po uzyskaniu zgody Sądu

82. Czy można wpisać do księgi wieczystej prawo najmu:
- nie
- tak
- tak, jeżeli umowa dotyczy lokalu mieszkalnego

83. Grunt rolny jest definiowany jako:
- użytek rolny
- grunt służący produkcji rolnej
- grunt służący produkcji rolnej bez terenów zabudowy siedliskowej

84. Do powierzchni użytkowej zalicza się powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle:
- do 2,1 m w 100%
- od 1,4 - 2,2 m w 50%
- powyżej 2,1 m w 100%
- powyżej 2,2 m w 100%

85. Cena nieruchomości w obrocie określana jest:
- na podstawie formuły kosztowej
- na podstawie poziomu wartości rynkowej
- na rynku poprzez zmierzenie proporcji pomiędzy popytem a podażą

86. Jak nazywamy hipotekę mającą zabezpieczyć wierzytelność, która dopiero powstanie:
- hipoteka ustawowa
- hipoteka kaucyjna
- hipoteka a priori

87. Umowa przedwstępna to:
- umowa poprzedzająca umowę wstępną
- umowa zobowiązująca do zawarcia umowy przyrzeczonej
- postanowienie umieszczone przez notariusza przed rozdziałem "wstęp" do właściwego aktu notarialnego

88. Stan surowy otwarty oznacza, że w budynku wykonane są:
- wykopy, fundamenty, stropy piwnic
- wykopy, fundamenty, stropy, ściany dach
- wykopy, fundamenty, stropy, ściany, dach, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

89. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od darowizn w przypadku zawarcia umowy darowizny nieruchomości:
- wyłącznie na obdarowanym
- solidarnie na darczyńcy i obdarowanym
- wyłącznie na darczyńcy

90. Wymień poszczególne działy księgi wieczystej i podaj co one zawierają:


91. Prawa rzeczowe ograniczone:
- użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- użytkowanie, dzierżawa, służebność, hipoteka, zastaw, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
- użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- użytkowanie, najem, dzierżawa, zastaw, hipoteka, służebność

92. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:
- osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo
- osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo
- osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

93. Małżonkowie mogą umową notarialną wspólność ustawową:
- ograniczyć lub rozszerzyć
- wyłączyć lub ograniczyć
- rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć

94. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste następuje na okres:
- 99 lat, nie mniej niż lat 40
- na 40 lat
- nie ma ograniczenia czasowego

95. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem:
- zbywalnym, nie podlegającym egzekucji
- zbywalnym, dziedzicznym i podlegającym egzekucji
- niezbywalnym, dziedzicznym i podlegającym egzekucji
- zbywalnym, podlegającym egzekucji, ale nie dziedzicznym

96. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni:
- nabywców w dobrej wierze
- rozporządzeń nieodpłatnych albo na rzecz nabywcy działającego w złej wierze
- wszystkich nabywców

97. Rynek nieruchomości to :
- miejsce dokonywania transakcji
- ilość zawartych transakcji
- ogół warunków określających transfer praw własności oraz umowy ustanawiające wzajemne prawa i obowiązki związane z władaniem nieruchomości

98. Rynek nieruchomości obraca różnymi rodzajami praw na nieruchomościach. Proszę podać przykład 2 innych wiązek prawnych niż własność / współwłasność będących przedmiotem obrotu rynkowego (proszę wstawić X w wybranych ramkach)
- użytkowanie wieczyste
- prawo wywłaszczenia
- spółdzielcze prawo własnościowe

99. Zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wymaga się obecnie od cudzoziemca pragnącego :
- nabyć użytkowanie wieczyste
- nabyć własność lokalu mieszkalnego
- nabyć własność nieruchomości przez osobę prawną
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Mieszkaniowy


Wysłany:     Temat postu: Ogłoszenia z portalu

Ładowanie ogłoszeń...
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Nieruchomości | Kredyt Mieszkaniowy