FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 
Pytania egzaminacyjne na licencje zawodowa - czesc II

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Mieszkaniowy
Site Admin
Site Admin


Dołączył: 02 Lut 2007
Posty: 246

PostWysłany: Pią Lut 23, 2007 11:26 am    Temat postu: Pytania egzaminacyjne na licencje zawodowa - czesc II Odpowiedz z cytatem

100. Towarami na rynku nieruchomości są :
- grunty
- budynki i budowle
- prawa do nieruchomości

101. Lokal mieszkalny stanowi odrębną nieruchomość :
- zawsze
- nigdy
- przy spełnieniu określonych warunków

102. Wartość rynkowa nieruchomości to :
- wartość odtworzeniowa
- to cena płacona za nieruchomość
- najbardziej prawdopodobna cena, jaką można uzyskać na rynku

103. W podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodów :
- jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od daty nabycia nieruchomości
- jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości
- niezależnie od okresu jaki upłynął od daty nabycia nieruchomości

104. Księgi wieczyste nie zawierają informacji o :
- nazwisku i imieniu właściciela nieruchomości
- zadłużeniach hipotecznych
- wielkości kont bankowych

105. Z jakimi opłatami, poza wynegocjowaną ceną, musi liczyć się nabywca nieruchomości podczas transakcji
- opłata skarbowa 2%
- podatek dochodowy
- opłata za wpis do KW
- opłata za założenie KW
- taksa notarialna plus 22%
- prowizja pośrednika

106. Czy nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa :
- wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, z chwilą zawarcia związku
- stanowi majątek odrębny jednego z małżonków, który nabył nieruchomość
- stanowi dorobek małżonków i wchodzi do ich majątku

107. Jaki dokument reguluje stosunki pomiędzy pośrednikami :
- Karta Praw i Obowiązków
- Kodeks Etyki zawodowej
- Kodeks Honorowy

108. Plan miejscowy jest uchwalany przez :
- zarząd gminy
- radę gminy
- radę gminy i zatwierdzany przez wojewodę

109. Nabycie przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce od 8 lat (na podstawie karty stałego pobytu) nieruchomości rolnej o powierzchni 2 ha :
- wymaga uzyskania zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- nie wymaga uzyskania zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- wymaga uzyskania zezwoleń od Ministra Rolnictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

110. Przy umowie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu notariusz pobiera opłatę skarbową w wysokości :
- 5000,00 zł
- 2500,00 zł
- 1000,00 zł
- Połowa wynagrodzenia określonego przy sprzedaży nieruchomości hipotecznej, nie więcej jednak niż 2500 zł. Do taksy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

111. Lasem w rozumieniu ustawy o lasach nazywamy grunt :
- zajmowany przez rezerwat przyrody wpisany do rejestru zabytków
- powierzchni co najmniej 0,5 ha, pokryty roślinnością leśną, objęty planem urządzenia lasu
- powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej

112. Podnajem lokalu użytkowego :
- nie jest możliwy
- jest możliwy w braku zastrzeżenia umownego
- nie jest możliwy dla nieruchomości oddanych w trwały zarząd

113. Małoletni :
- może nabyć własność nieruchomości przez przedstawiciela
- może nabyć własność nieruchomości tylko w drodze orzeczenia sądu
- może nabyć własność nieruchomości za zgodą właściwego miejscowo wojewody

114. Przez skoncentrowane budownictwo jednorodzinne rozumie się :
- budowę co najmniej dwóch domów jednorodzinnych
- budowę co najmniej dziesięciu domów jednorodzinnych
- budowę maksymalnie trzydziestu domów jednorodzinnych

115. Przy sprzedaży przez podatnika VAT zabudowanej nieruchomości gruntowej :
- podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi wartość budynku z gruntem
- należy wyodrębnić wartość gruntu oraz wartość budynku - wartość gruntu nie podlega podatkowi VAT
- podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi wartość gruntu

116. Opłatę skarbową od umowy zamiany działki na lokal mieszkalny pobiera się :
- od różnicy wartości
- od przedmiotu o wyższej wartości
- nie pobiera się

117. Podział nieruchomości może nastąpić :
- jeżeli gmina posiada wolne grunty do sprzedaży
- jeżeli jest możliwość uzbrojenia terenów
- jeżeli podział jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

118. Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób bliskich sprzedawcy (rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie) ma zastosowanie prawo pierwokupu ?
- nie
- tak, chyba, że nieruchomość jest zabudowana
- nie, chyba, że wielkość nieruchomości zbywanej przekracza 0,5 ha

119. Definicja nieruchomości jest uregulowana prawnie w sposób następujący :
- nieruchomość jest to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności wraz z obiektami trwale związanymi z gruntami
- nieruchomość jest to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
- nieruchomość jest to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane oraz minerały znajdujące się pod powierzchnią ziemi, a także przestrzeń ponad ziemią

120. Umowę najmu zawartą na 2 lata poczytuje się za zawartą :
- na czas nieokreślony po upływie 1 roku
- na czas określony bez prawa wypowiedzenia
- na czas nieokreślony od dnia zawarcia umowy

121. Do spadku można być powołanym na mocy :
- ustawy lub testamentu
- decyzji administracyjnej
- umowy zawartej między spadkobiercą a spadkodawcą przed jego śmiercią

122. Własnościowe prawo do lokalu :
- może podlegać egzekucji
- można na nim ustanowić użytkowanie wieczyste
- podlega dziedziczeniu tylko przez współmałżonka

123. Spółdzielcze prawo do lokalu może należeć do :
- co najmniej 2 osób
- wielu osób
- 1 osoby albo małżonków

124. Umowę najmu nieruchomości bez zachowania formy pisemnej poczytuje się za zawartą :
- do końca roku kalendarzowego
- na 3 miesiące
- na czas nieoznaczony

125. Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest :
- umową realną, ponieważ odnosi się do nieruchomości
- umową starannego działania
- umową rezultatu

126. Organem doradczym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawach gospodarki nieruchomościami jest:
- Departament Gospodarki Nieruchomościami
- Państwowa Rada Nieruchomościami
- Polska Federacja Rynku Nieruchomości

127. Nieruchomość gruntowa jest zdefiniowana przepisem :
- ustawy prawo geodezyjno - kartograficzne
- ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
- kodeksu cywilnego
- zarządzeniem w sprawie ewidencji gruntów

128. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu to:
- umowa wybudowania mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową
- umowa o kredyt na budowę mieszkania przez developera
- roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu

129. Kto jest właścicielem budynku wzniesionego na gruncie "cudzym" - gruncie prywatnym
- inwestor wznoszący budynek
- Skarb Państwa lub gmina
- właściciel gruntu

130. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego znajduje się w :
- biurze planowania przestrzennego
- urzędzie gminy
- urzędzie rejonowym

131. Ustawowe prawo pierwokupu przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami przysługuje :
- Skarbowi Państwa
- gminom
- byłym właścicielom

132. Przy sprzedaży przez podatnika VAT zabudowanej nieruchomości gruntowej :
- podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi wartość budynku wraz z gruntem
- należy wyodrębnić wartość gruntu (opłata skarbowa) oraz wartość budynku
- podstawę opodatkowania opłatą skarbową stanowi wartość budynku wraz z gruntem

133. Wspólnotę mieszkaniową tworzy :
- ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości
- ogół właścicieli, których lokale wyodrębnione wchodzą w skład określonej nieruchomości
- ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład samodzielnego budynku

134. Zgodnie z projektem ustawy o nieruchomościach licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadawane będą wyłącznie :
- osobom prawnym
- osobom fizycznym
- spółkom cywilnym

135. Kodeks Etyki i Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dopuszczają pobieranie prowizji za wykonaną usługę pośrednictwa od:
- wszystkich stron transakcji, jeśli pośrednik podpisał z nimi odpowiednie umowy
- kupującego
- sprzedającego

136. Podział nieruchomości obciążonej hipoteką :
- nie wywołuje skutków prawnych
- powoduje, że hipoteka obciąża każdą nowo powstałą nieruchomość w pełnej wysokości
- powoduje, że hipoteka obciąża każdą nowo powstałą nieruchomość w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia tej nieruchomości pozostaje do powierzchni całej nieruchomości sprzed podziału

137. Pełną zdolność do czynności prawnych posiada :
- każda osoba od chwili urodzenia
- każdy, kto jest tylko częściowo ubezwłasnowolniony
- kobieta, która ukończyła 16 rok życia i zawarła związek małżeński

138. Własność nieruchomości można przenieść w drodze :
- umowy sprzedaży
- oddania w trwały zarząd
- umowy zamiany

139. Która z form władania nieruchomościami stanowi prawo zbywalne ?
- użytkowanie
- trwały zarząd
- użytkowanie wieczyste

140. Dział czwarty księgi wieczystej zawiera :
- wpisy dotyczące hipotek
- wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek
- wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

141.Czy hipotekę ustawową można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego?
- nie
- tak
- tak - wyłącznie w przypadku użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych

142. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości :
- sądów rejonowych
- sądów grodzkich
- sądów wojewódzkich

143. Obowiązek zapłaty podatku od darowizny od umowy darowizny nieruchomości ciąży :
- wyłącznie na obdarowanym
- wyłącznie na darczyńcy
- solidarnie na darczyńcy i obdarowanym

144. Pełnomocnictwo do sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości powinno być sporządzone :
- w formie aktu notarialnego
- w zwykłej formie pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza
- forma pełnomocnictwa zależy od rodzaju nieruchomości

145. W przypadku zakwestionowania przez urząd skarbowy ceny transakcyjnej korekcie podlega:
- spłata skarbowa i sądowa
- opłata skarbowa
- opłata notarialna

146. Jawność ksiąg wieczystych oznacza, że :
- każdy ma prawo do żądania zmian w ich treści
- każdy ma prawo żądać wypisów z ksiąg
- nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej

147. Czy rodzeństwo może nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ?
- nie może
- może wyłącznie za zgodą spółdzielni wyrażoną w formie uchwały zarządu
- może w przypadku, gdy statut spółdzielni tak stanowi

148. Organem doradczym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawach gospodarki nieruchomościami jest :
- Departament Gospodarki Nieruchomościami
- Państwowa Rada Nieruchomościami
- Polska Federacja Rynku Nieruchomości

149. Do czynności prawnych nie mają zdolności osoby :
- które nie ukończyły lat szesnastu
- całkowicie ubezwłasnowolnione
- które nie ukończyły lat czternastu
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Mieszkaniowy


Wysłany:     Temat postu: Ogłoszenia z portalu

Ładowanie ogłoszeń...
Powrót do góry
oksos
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 29 Lis 2016
Posty: 2

PostWysłany: Wto Lis 29, 2016 1:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Embarassed
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Kandydat na pośrednika Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Nieruchomości | Kredyt Mieszkaniowy